A MAGYAR SZILÍCIUMVÖLGY ZRT.

Adatvédelmi Szabályzata 1. sz. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2018. szeptember 15-től

Az adatkezelő személye, a szabályzat célja

Az adatkezelő neve: Magyar Szilíciumvölgy Zrt. (a továbbiakban: „hotel-market.hu”)

Székhelye: 1114 Budapest Himfy u. 7. fszt.1.

Adatvédelmi tisztségviselő: Habóczki Gusztáv

Email: hotel-market@hotel-market.hu   

Telefon:+36-1-365-1900 (munkanapokon 9.00 – 15.00)

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy szabályozza az alábbi honlapok és Ingatlanirodák személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

Honlapok:

-www.csere-lakas.hu

-www.ebeningatlan.hu

-www.hotelmarket.hu

továbbiakban: Honlapok

Ingatlanirodák:

-Ében Ingatlaniroda Központ

-Ében Érdi Ingatlaniroda

-HotelMarket  Akropolis Ingatlaniroda

továbbiakban: Irodák

 I. Alapfogalmak és hatály

1.1. A Szabályzat hatálya

1.1.1. Személyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed

(1) a Honlapok és Irodák által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző személyekre (munkavállalók vagy a Honlapokkal és Irodákkal más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és

(2) azokra a természetes személyekre, amelyekkel kapcsolatban a Honlapok és Irodák személyes adatokat kezelnek vagy feldolgoznak(érintettek), illetőleg – ha a magyar jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alkalmazását azokra elrendelik, az ezekben megjelölt feltételekkel és határidőig – az érintettre és annak hozzátartozójára.

 

1.1.2. Tárgyi hatály

A szabályzat hatálya kiterjed a Honlapok és Irodák, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.

 

2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK

A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttér információkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”); - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

 

3. ALAPFOGALMAK

3.1. Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.2. A személyes adatok különleges kategóriái

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

3.3. Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.4. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

3.5. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.6. Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3.7. Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.8. Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.9. EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

3.10. Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.11. Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.12. Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13. Közös adatkezelés

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit a Honlapok és Irodák más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg.

4. ALAPELVEK

4.1. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a Honlapok és Irodák tiszteletben tartják az adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

4.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli (a lehetséges jogalapokra lásd az 5. pontot, az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet)

4.1.2. Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel (az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet)

4.1.3. Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben (az egyes adatkezelések során kezelt személyes adatok körére lásd az 1. mellékletet)

4.1.4. A személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

4.1.5. A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

4.1.6. A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,

véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.

4.1.7. A személyes adatok kezelését a Honlapok és Irodák oly módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására.

4.1.8. A személyes adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásra és ennek módosítására történő javaslattétel a Honlapok és Irodák vezetésének a feladata, amely ezt megelőzően konzultál a társaság adatvédelmi tisztségviselőjével. Ha a Honlapok és Irodák bármely munkavállalója a társaság személyes adatkezelését érintő körülményt érzékel (valamely érintett adatkezelést illető kérelme érkezik hozzá, adatvédelmi incidenst tapasztal, vagy bármely egyéb releváns információ birtokába jut), haladéktalanul köteles értesíteni a Honlapok és Irodák vezetőjét, és továbbítani a releváns dokumentumokat. A vezető haladéktalanul értesíti ezen információkról a társaság adatvédelmi tisztviselőjét.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

5.1. Személyes adatot a Honlapok és Irodák kizárólag az alábbi esetekben kezel:

5.1.1. Ha az az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezelésére,

 5.1.2. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

5.1.3. Ha az adatkezelés a Honlapok és Irodákra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

5.1.4. Ha az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

5.1.5. Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5.1.6. Ha az adatkezelés a Honlapok és Irodák, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;

5.2. Ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban meghatározott jogalap, akkor érdekmérlegelési teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében

5.2.1. Meg kell határozni, hogy mi alkotja a Honlapok és Irodák, vagy a harmadik fél jogszerű érdekét;

5.2.2. Meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettnek olyan érdekeit, vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé;

5.2.3. Az 5.2.1 és 5.2.2. pontban írt tényezők alapján előzetes mérlegelést kell elvégezni;

5.2.4. Az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében.

5.2.5. Az elszámoltathatóság elve (lásd 4.1.7. pont) alapján az 5.2.1-5.2.4 pontban leírt mérlegelés elvégzését és annak eredményét dokumentálni kell.

6. A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI

6.1. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat a Honlapok és Irodák kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezel

6.2. A 6.1. pontban meghatározott hozzájárulás hiányában az érintett által megküldött, a személyes adatok valamely különleges kategóriájába tartozó adatot tartalmazó iratot a Honlapok és Irodák másolat készítése nélkül visszaküldi.

6.3. A 6.1. alatti hozzájárulást megfelelően dokumentálni kell.

7. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

7.1. A Honlapok és Irodák elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába, ebben az esetben az e Szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat illetőleg tájékoztatás alkalmazandó. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi be, a Honlapok és Irodák a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:

7.1.1. a Honlapok és Irodák és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

7.1.2. a Honlapok és Irodák adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;

7.1.3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

7.1.4. az érintett személyes adatok kategóriái;

7.1.5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;

7.1.6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

7.1.7. ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban írt jogalap, akkor a Honlapok és Irodák jogos érdeke;

7.1.8. Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

7.1.9. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

7.1.10. A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7.1.11. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

7.1.12. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;

7.2. A 7.1. pont alatt írt információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat.

7.3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

8. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

8.1. A hotel-market.hu honlap és a Honlapok és Irodák az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

8.1.1 az adatkezelés céljai;

8.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;

8.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

8.1.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

8.1.5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

8.1.6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

8.1.7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

8.1.8 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

8.1.9 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

8.2. A Honlapok és Irodák az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a hotel-market.hu az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

9.1. Az érintett kérésére a Honlapok és Irodák indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint -- figyelembe véve az adatkezelés célját -- az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

9.2. A Honlapok és Irodák az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

9.2.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

9.2.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

9.2.3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direkt marketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

9.2.4. az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

9.2.5. a személyes adatokat a Honlapok és Irodákra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

9.2.6. a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.3. A 9. pontban foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

9.4. A Honlapok és Irodák minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Honlapok és Irodák tájékoztatja e címzettekről.

10. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

10.1. Az érintett kérelmére Honlapok és Irodák korlátozza az adatkezelést, ha

10.1.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

10.1.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását

10.1.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

Weboldalkészítés: holcam.hu    © 2010-2023 Minden jog fenntartva    
Magyar Szilíciumvölgy Zrt. | +36-1-365-1900 | hotel-market@hotel-market.hu | 1114 Budapest, Himfy u. 7. f. 1